Vedtekter - Frogner kammerkor


Med siste endringer vedtatt på årsmøtet 1. mars 2022.


§ 1.
Formål

Frogner kammerkor har som formål å fremføre et variert repertoar av seriøs kormusikk.

Koret skal utvikle medlemmenes musikkfaglige og vokale ferdigheter og inspirere til utfoldelse i et musikalsk og sosialt fellesskap.

Koret skal gjennom samarbeidsavtale med Frogner menighet, som ligger som vedlegg til vedtektene, bidra til å utvikle det musikalske miljøet i kirken.

Ut over det som følger av samarbeidet med menigheten, har koret ingen politisk eller livssynsmessig tilknytning.

§ 2. Årsmøte

Korets øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet skal innkalles med 4 ukers frist. Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende 3 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste, årsberetning, regnskap og forslag som skal behandles, sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Fraværende medlemmer kan gi andre medlemmer fullmakt. Vedtak fattes med alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og vedtak om oppløsning som krever 2/3 flertall, jfr. § 13.

Årsmøtet skal behandle disse sakene:

1. Godkjennelse av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap
5. Styrets forslag til budsjett for kommende periode
6. Innkomne forslag, herunder vedtektsendringer
7. Andre aktuelle saker som etter § 3 skal behandles av koret i plenum
8. Valg:

Styremedlemmer velges for to år, fortrinnsvis etter rullering, slik at det annethvert år velges leder og inntil 2 styremedlemmer, og de øvrige år kassere og inntil 2 styremedlemmer. Hvert år velges revisor og valgkomité, og annethvert år programutvalg, jfr. § 6. Hvis noen fratrer sitt verv i den perioden de er valgt for, kan styret oppnevne setterepresentanter som fungerer frem til det kommende årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, og skal innkalles hvis 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med en ukes varsel.

§ 3. Medlemsmøter

Medlemsmøter, som fortrinnsvis avholdes i forbindelse med øvelsene, innkalles når styret anser det som ønskelig eller når 1/5 av medlemmene ber om det.

Medlemsmøtene skal ikke diskutere saker som tillegger årsmøtet, men ellers kan alle typer saker som er knyttet til korets virksomhet, tas opp. Slike møter skal i alle fall sammenkalles for å diskutere større satsinger, samt akutte hendelser og forhold som har betydelige konsekvenser for korets virksomhet.

Medlemsmøtene er av rådgivende karakter. I følgende spørsmål har medlemsmøtene likevel beslutningsmyndighet:

• Reiser og andre aktiviteter som medfører større utlegg for medlemmene.
• Engasjement, og opphør av engasjement, av dirigent.
• Endring av øvelsestidene.

§ 4. Styret.

Styret består av leder, kasserer og inntil 4 styremedlemmer. Styret fordeler selv arbeidsoppgaver blant styremedlemmene. Dirigenten deltar i styrets møter, men fratrer når styret diskuterer korets forhold til dirigenten.

Styret har følgende oppgaver:

1. Ivareta det generelle ansvar for korets virksomhet og økonomi.
2. Ivareta korets forhold til Frogner menighet, organisasjoner og samarbeidspartnere.
3. Påse at virksomheten drives i samsvar med vedtektene.
4. Forberede saker til årsmøtet og medlemsmøter.
5. Utarbeide og oppdatere semesterplan/årsplan som angir tider for konserter, gudstjenester, seminar, reiser og ev. andre arrangementer koret skal delta i.
6. Vurdere og godkjenne planer for konserter, arrangementer og oppdrag. Videre søke om økonomisk støtte til, og sørge for markedsføring og administrasjon av konserter og arrangementer.
7. Arbeide for å bedre korets økonomi ved å søke på aktuelle støtteordninger og skaffe inntekter i form av betalte sangeroppdrag. Avtale om og fastsettelse av honorar for oppdrag skal skje i samråd med dirigenten.
8. Behandle disiplinærsaker og spørsmål om eksklusjon av medlemmer i samsvar med § 8 nedenfor.
9. Styret kan delegere oppgaver til programutvalget og til stemmekontaktene. Det oppnevner også konsertkomiteer, og ved behov andre faste og ad-hoc komiteer, og fastsetter mandat og oppgaver for disse.

§ 5. Dirigentens ansvar og myndighet

Dirigenten er korets kunstnerisk ansvarlige leder og skal arbeide for å utvikle korets musikalske kvalitet, gjennomføre korets planer og nå korets mål.

Dirigenten avgjør korets repertoar i samråd med styre og programutvalg, jfr. § 6, og i samsvar med aktuelle semester-/årsplaner. Dirigenten skal sørge for at korets medlemmer til enhver tid er kjent med repertoaret til øvelsene.

Når koret i henhold til samarbeidsavtalen med kirken deltar i kirkens arrangementer, er kunstnerisk leder underlagt kirkens kantor. Gudstjenesterepertoaret skal avtales mellom dirigent og kirkens kantor.

Dirigenten treffer beslutninger om behov for nye sangere og opptak av nye medlemmer, jfr. § 7. Dirigenten kan etter behov innkalle medlemmer til prøvesang.

§ 6. Programutvalg, repertoar og semesterplaner

Programutvalget er et rådgivende organ for de musikalske aktivitetene i koret. Utvalget består av korets dirigent og inntil 4 medlemmer, valgt på årsmøtet for to år. Styret skal i tillegg være representert med et medlem det selv oppnevner. Utvalget velger selv sin leder.

Utvalget skal utarbeide forslag til korets repertoar til konserter, gudstjenester og andre opptredener. Konsertrepertoaret skal godkjennes av styret.

§ 7. Opptak av medlemmer

Dirigenten skal til enhver tid vurdere behov for nye sangere til de enkelte stemmegrupper. Dirigenten innkaller aktuelle kandidater til prøvesang, etter nærmere avtale med styret. Dirigenten avgjør om kandidaten skal opptas som medlemmer på prøve, og om prøvemedlemmer skal bli faste etter en prøvetid på fire ukers aktiv deltakelse. Dirigent eller styre skal ved prøvetidens utløp gi kandidatene beskjed om de er tatt opp. Dirigenten avgjør medlemmenes stemmegruppeplassering.

§ 8. Utelukkelse fra koret

Dirigenten kan, etter å ha rådført seg med styret, utelukke medlemmer:

• som ikke (lenger) anses å holde sanglige mål.
• som tross innskjerping ikke presterer tilfredsstillende pga. for høyt fravær, manglende forberedelser og/eller manglende engasjement etc., jfr. § 9.

Styret kan utelukke medlemmer som følge av:

• manglende kontingentbetaling eller andre økonomiske misforhold, etter at dette uten resultat er tatt opp med vedkommende.
• gjentatt opptreden og atferd som er grovt i strid med korets interesser.

§ 9. Fremmøte og deltakelse.

Medlemmene har generell møteplikt på alle øvelser, seminarer, konserter og arrangementer.

Forfall skal meldes snarest og senest kl. 15.00 samme dag til stemmekontaktene som gir beskjed videre til dirigent og ev. styre, jfr. § 10.

En særlig plikt til deltakelse gjelder for forsangertjenesten til gudstjenestene. Fravær fra gudstjenestene, og fra konserter og seminarer etc., skal i hvert tilfelle tas opp med stemmekontakten, eventuelt etter rutiner som styret fastsetter.

Hvis et medlem har så høyt fravær og/eller viser mangel på interesse for korets virksomhet i den grad at det går ut over egne prestasjoner og korets virksomhet og forpliktelser, skal dirigenten, og eventuelt styret, ta opp saken med vedkommende. Hvis fraværet skyldes tidsbegrensede forhold, kan det avtales at vedkommende medlem tar permisjon en periode. Hvis problemene tross dette vedvarer, kan vedkommende utelukkes fra koret, jfr. § 8.

Dirigenten kan beslutte at sangere utelukkes fra deltakelse i en konsert eller annet arrangement, hvis vedkommende på grunn av høyt fravær eller av andre grunner, vurderes som utilstrekkelig forberedt.

§ 10. Stemmekontaktene – funksjon og oppgaver

Styret skal sørge for at det er oppnevnt en stemmekontakt for hver av korets stemmegrupper.

• Stemmekontakten skal være bindeledd mellom dirigent/styre og medlemmene i stemmegruppen, og ta ansvar for informasjon til medlemmene og integrering av nye medlemmer.

• De skal holde oversikt over og rapportere om fravær og deltakelse i gruppen ved øvelser, gudstjenester og konserter, samt følge opp høyt fravær hos enkeltmedlemmer.

• Styret kan gi utfyllende oppgaver til stemmekontaktene, jfr. § 4.

§ 11. Permisjoner

Som permisjon regnes her lengre fravær fra hele korets virksomhet, og ikke fravær fra/fritak for enkeltarrangementer, - seminarer etc.

Permisjoner på under et halvt semester skal diskuteres og avtales med dirigenten. For lengre permisjoner skal det søkes skriftlig til styret. Styret skal konferere med dirigenten, og ta hensyn til korets musikalske behov, når det vurderes om og eventuelt for hvor lang tid permisjonen skal innvilges.

Permisjoner skal vanligvis ikke gis for mer enn to semestre. Ved lengre fravær skal vedkommende normalt tre ut av koret, og søke nytt opptak ved eventuelt ønske om å begynne igjen.

§ 12. Kontingent og medlemsbetaling ellers

Styret fastsetter senest i forbindelse med årsmøtet kontingenten for året. Styret kan likevel senere endre satsen for høstsemesteret hvis korets økonomi tilsier det.

Medlemmer som har permisjon et helt semester, betaler halv kontingent for dette semesteret. Ved kortere permisjoner betales full kontingent.

Nye medlemmer som tas opp i løpet av semesteret, betaler forholdsvis kontingent for den tid de har vært med, regnet fra det tidspunkt de er tatt opp etter utløpet av prøvetiden.

Styret beslutter i det enkelte tilfelle hvorvidt utgifter til noter, fellesarrangementer, reiser, deltakeravgifter på seminarer etc. skal dekkes fullt ut av den enkelte, eller helt eller delvis av koret.

Studenter skal betale halv kontingent. For øvrig kan medlemmer, med begrunnelse i sine økonomiske forhold, søke styret om:

a. utsettelse med betaling av kontingent, og/eller
b. redusert kontingent
c. økonomisk støtte, ev. redusert egenandel, til reiser, seminar og andre utgifter som er knyttet til korets aktiviteter.

Styret kan også på eget initiativ tilby redusert kontingent, eller støtte som omtalt i pkt. c), til enkeltmedlemmer. Ved høyt fravær pga. sykdom, kan kontingent reduseres eller frafalles.

§ 13. Oppløsning av koret

Frogner kammerkor kan bare oppløses på årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte, der dette er spesielt nevnt i innkallingen. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Fraværende medlemmer kan gi andre medlemmer fullmakt, jfr. § 2. Etter at de nødvendige avsetninger er gjort for å dekke eventuell gjeld, skal korets resterende midler tilfalle et veldedig formål eller en veldedig organisasjon slik møtet beslutter.

Del denne siden